ขั้นตอนการดำเนินงาน

01.
ผู้ว่าจ้างเลือกแบบบ้าน
02.
สถาปนิกให้คำปรึกษา - ออกแบบบ้าน
03.
ปรับปรุงแบบบ้านให้สอดคล้องต่อการใช้งาน
04.
ท่านเจ้าของบ้านวางเงินมัดจำ
05.
เซ็นสัญญาปลูกสร้างบ้าน
06.
บริการยื่นขออนุญาตปลูกสร้าง
07.
ดำเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ
08.
บริการยื่นขอเลขที่ประจำบ้าน
มิเตอร์ประปา - มิเตอร์ไฟฟ้า
09.
ส่งมอบบ้าน